Zaczytany Wieruszów 2020

Zaczytany Wieruszów 2020

Zachęcamy do udziału w konkursie czytelniczym “Zaczytany Wieruszów”, którego organizatorem jest Gmina Wieruszów. Szczegóły konkursu:

Regulamin konkursu czytelniczego „Zaczytany Wieruszów 2020”

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Regulamin dotyczy konkursu czytelniczego pn. ”Zaczytany Wieruszów 2020” zwanego dalej „konkursem”.
 3. Celem konkursu jest:
  a) popularyzacja literatury i czytelnictwa,
  b) promocja literatury polskiej,
  c) promocja gminy Wieruszów,
  d) promowanie zdrowej rywalizacji.
 4. Organizatorem konkursu jest Gmina Wieruszów, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, e-mail: edukacja@wieruszow.pl.
 5. Czas trwania konkursu: styczeń – luty 2020 r.
 6. Uczestnikami konkursu mogą być tylko osoby pełnoletnie zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, będące czytelnikami przed 01.01.2020 r. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie lub/i jej filii bibliotecznych tj. Filii Bibliotecznej Nr 1 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Wieruszowie, Filii Bibliotecznej Nr 3 przy Parafii Świętego Stanisława i Matki Boskiej Częstochowskiej w Wieruszowie, Filii Bibliotecznej w Pieczyskach, Filii Bibliotecznej w Wyszanowie.
 7. Wszystkie informacje niezbędne uczestnikom konkursu zamieszczane będą na stronie internetowej www.miasto.wieruszow.pl.
 8. Harmonogram konkursu:
  a) data rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń – 29.01.2020 r.
  b) data zamknięcia przyjmowania zgłoszeń i ich weryfikacja – 05.02.2020 r. do godz. 1500
  c) poinformowanie osób przyjętych do konkursu – 06.02.2020 r.
  d) konkurs – 07.02.2020 r.
  e) ogłoszenie listy finalistów konkursu – 10.02.2020 r.
 9. W sprawach związanych z konkursem należy kontaktować się z Organizatorem poprzez adres e-mail: edukacja@wieruszow.pl.Zasady udziału w konkursie
 1. Zadaniem uczestnika konkursu jest wskazanie dwóch pozycji książkowych, które wypożyczył w ww. bibliotece lub filiach przed dniem 10.01.2020 r.
 2. Książka musi liczyć więcej niż 100 str. i być napisana oryginalnie w języku polskim, za wyjątkiem literatury specjalistycznej/branżowej.
 3. Z treści zgłoszonych książek utworzone zostaną pytania konkursowe opracowane przez komisję konkursową powołaną przez burmistrza Wieruszowa.
 4. Konkurs odbędzie się 7 lutego 2020 r. i będzie miał formę testu, zawierającego 10. pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz 2 pytania otwarte tj. opisowe z treści zgłoszonych przez uczestnika książek.
 5. Czas trwania testu wynosi 20 min.
 6. Za każdą poprawną odpowiedź będzie przyznawany 1 punkt, natomiast za błędnie udzielone odpowiedzi nie zostaną przyznane punkty. Poprawność udzielonych odpowiedzi będzie weryfikowała komisja konkursowa powołana przez burmistrza Wieruszowa.
 7. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych uczestników konkursu. Zwycięzcy konkursu mogą zgłosić się po odbiór nagrody rzeczowej w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyników konkursu stosownie do punktu 8 niniejszego regulaminu
 8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej gminy oraz na profilu gminy na Facebook poprzez zamieszczenie listy laureatów wraz z imieniem i nazwiskiem. Termin ogłoszenia wyników konkursu ustala się na dzień 10.02.2020 r.
 9. Uczestnikiem konkursu jest osoba, której dane zgłoszone zostaną Organizatorowi
  w prawidłowo wypełnionej karcie zgłoszenia do konkursu, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu. Do karty zgłoszenia dołączona musi być kserokopia karty bibliotecznej ww. biblioteki/jej filii lub jej numer celem zweryfikowania członkostwa. Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie zakwalifikowania do konkursu telefonicznie lub na adres
  e-mail wskazany w karcie zgłoszenia. Każdy uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedno zgłoszenie.
 10. Kartę zgłoszenia i/lub kserokopię karty bibliotecznej należy dostarczyć do organizatora osobiście na adres Urząd Miejski w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszowie lub
  e-mailowo (skan), wysyłając zgłoszenie na adres: edukacja@wieruszow.pl. Za termin dokonania zgłoszenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego.
  W przypadku wysłania skanu, oryginał należy doręczyć do Urzędu Miejskiego
  w Wieruszowie najpóźniej w dniu 05.02.2020 r. przed przystąpieniem do konkursu.
 11. Zgłaszający wyraża zgodę na sprawdzenie przez Organizatora czy wskazane w zgłoszeniu pozycje książkowe zostały faktycznie wypożyczone oraz członkostwo do ww. biblioteki lub filii.
 12. O czasie i miejscu konkursu uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie lub
  e-mailowo.
 13. Organizator zastrzega, że konkurs odbędzie się wówczas, gdy do konkursu zgłosi się minimum 15 osób.
 14. Z konkursu wyłączeni są pracownicy ww. biblioteki, filii bibliotecznych oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Wieruszowie.

III. Ochrona danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wieruszowa z siedzibą w Wieruszowie, przy ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów. Można się z nami kontaktować w ramach konkursu e-mailowo na adres e-mail: edukacja@wieruszow.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie jest Pani Elżbietą Biczysko, adres email: inspektordanych@wieruszow.pl, tel. 62 78 32 615.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora dla celów związanych z uczestnictwem w konkursie i zgodnie z Regulaminem konkursu czytelniczego „Zaczytany Wieruszów 2020”, a także do celów archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO.
 5. Dane osobowe zostaną udostępnione innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa m.in. członkom komisji.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w tym przechowywane przez okres ustalony wg. kategorii archiwalnej A zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 r. nr 14 poz. 67 ze zm.) oraz przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym (Dz. U. z 2018r. poz. 217 ze zm.) lub do momentu wycofania zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wniosek o cofnięcie zgody należy wysłać na adres administratora danych.
 8. Pani/Pana ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów o których mowa w pkt.3, brak podania informacji będzie się wiązało z niemożnością udziału w konkursie.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu;.
 11. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie pokrywa uczestnikom konkursu żadnych kosztów związanych
  z konkursem, w tym kosztów dojazdu i noclegu.
 2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. Wyniki konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Wszelkie informacje o konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych
  i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy w stosunku do regulaminu. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności decydują postanowienia regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu. Każdorazowo zmiany zostaną podane do publicznej wiadomości. Organizator ma prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu Konkursu.

 

Załącznik do konkursu – karta zgłoszenia