Wstęp do Deklaracji

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta w Wieruszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Reymonta w Wieruszowie.

Data publikacji strony internetowej: 2018-05-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-06

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  1. wersję kontrastową,
  2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  3. widoczny fokus po kliknięciu przycisku TAB na klawiaturze,
  4. wyróżnienie odnośników.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Natalia Wolko-Stempniewicz, adres poczty e-mail: biblioteka@mgbp-wieruszow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 78 41 621. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku prowadzi utwardzona droga, o szerokości większej niż 1,5m. Budynek posiada szerokie drzwi. Nie ma schodów do budynku.
  2. Wewnątrz budynku pomieszczenia ogólnodostępne mieszczą się na trzech poziomach. Oddział dla dzieci i młodzieży jest ogólnodostępny i jest na jednym poziomie, dostępny dla wózków inwalidzkich. Do toalet i pomieszczeń administracyjnych prowadzą dwa schody, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. Na pierwsze piętro prowadzą schody, brak windy.
  3. Przed wejściem do budynku znajdują się miejsca do parkowania.
  4. Zwierzęta mogą wejść do biblioteki z właścicielem.
  5. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.