Regulamin wypożyczalni

Regulamin Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Władysława Stanisława Reymonta w Wieruszowie

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych, komputerów i Internetu w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wieruszowie (dalej: Bibliotece) odbywa się wg zasad ustalonych w niniejszym regulaminie.
 2. Regulamin dotyczy również fili bibliotecznych wymienionych w Statucie Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wieruszowie.

§ 2.

 1. Regulamin został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2012 poz. 642, zm. Dz.U. z 2013 poz. 829) i jej aktami wykonawczymi.

Rozdział 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych

§ 3.

 1.  Z księgozbiorów wypożyczalni mogą bezpłatnie korzystać wszyscy zainteresowani.

§ 4.

 1. W celu korzystania ze zbiorów bibliotecznych rejestruje się użytkownika (dalej: czytelnika) i zakłada kartę, przy czym użytkowników pełnoletnich ewidencjonuje się w systemie informatycznym SOWA-MARC21.
 2. Przy zapisie zgłaszający się jest zobowiązany:
  1. wypełnić kartę zapisu zapoznać się z niniejszym regulaminem i zobowiązać się do jego przestrzegania, składając podpis na w/w karcie, na której znajduje się informacja o zakresie przetwarzania i ochronie jego danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
  2. okazać dowód osobisty lub ważną legitymację szkolną, w celu zweryfikowania podanych danych.
 1. Osoby niepełnoletnie zapisują się do wypożyczalni na podstawie ważnej legitymacji szkolnej za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego po spełnieniu warunków określonych w ust. 2.
 2. Czytelnik jest zobowiązany informować wypożyczalnię o zmianie swego miejsca zamieszkania, miejsca pracy, szkoły lub uczelni.
 3. Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Wieruszowie pod adresem: ul. 19 Stycznia 7, który zbiera te dane w celu umożliwienia dostępu do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej oraz na potrzeby naukowe i statystyczne, których odbiorcą jest Główny Urząd Statystyczny oraz Biblioteka Narodowa, a ponadto w przypadku wypożyczeń w celu możliwości wysłania upomnienia o zwrot woluminu/ów.
 4. Czytelnik dobrowolnie podaje dane osobowe i ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, przy czym nie podanie tych danych skutkuje tym, że osoba zainteresowana dostępem do zasobów Biblioteki może korzystać jedynie z Czytelni.
 5. W związku z korzystaniem systemu SOWA-MARC21 dane osobowe będą przetwarzane przez firmę SOKRATES-software Leszek Masadyński os. Stefana Batorego 13/27, 60-687 Poznań.

§ 5.

 1. W czasie, gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z materiałów bibliotecznych.

§ 6.

 1. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i napojów, korzystania z telefonów komórkowych.

§ 7.

 1. W czytelni mogą przebywać tylko Czytelnicy zarejestrowani lub osoby upoważnione przez Czytelników.

§ 8.

 1. Przed wejściem do wypożyczalni należy pozostawić w wyznaczonym miejscu teczki, plecaki i duże torby.

§ 9.

 1. Jednorazowo można wypożyczyć 4 woluminy (w wypożyczalni dla dzieci 5 woluminów) na okres nie dłuższy niż miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Na wniosek czytelnika bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników, albo zwiększyć liczbę wypożyczanych woluminów, nie więcej niż do 8, jeśli jest to umotywowane sytuacją czytelnika – zwłaszcza jego stanem zdrowia lub potrzebami naukowymi.
 3. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na wolumin termin zwrotu może zostać skrócony.
 4. Łączny okres wypożyczenia nie może przekroczyć 6 miesięcy, przy czym przy prolongacie zwrotu woluminu czytelnik jest zobowiązany go okazać bibliotekarzowi.

§ 10.

 1. Na prośbę czytelnika Biblioteka może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.

§ 11.

 1. Wybrane książki Czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza, jemu też zwraca wypożyczone książki.

§ 12.

 1. Czytelnikom chorym i niepełnosprawnym materiały biblioteczne mogą być dostarczane do domu.

§ 13

 1. Bibliotekarz udziela informacji o woluminach, pomaga w doborze lektury, korzystaniu z katalogów i wydawnictw informacyjnych.

§ 14.

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych, chronić je przed zniszczeniem i zagubieniem.

§ 15.

 1. Szczególnie wartościowe tytuły wypożyczane są za kaucją zwrotną (potwierdzenie wpływu stanowi pokwitowanie – kasa przyjmie KP) w wysokości 30 zł (zwracaną w dniu zwrotu woluminu), przy czym bibliotekarz może odmówić wypożyczenia pozycji uznanej za szczególnie wartościowe bez podania przyczyny.
 2. W przypadku utraty lub zniszczenia, lub uszkodzenia woluminu, o którym mowa w ust. 1, kaucja przepada lub potrącana jest wartość naprawy woluminu.
 3. W przypadku księgozbioru podręcznego i wypożyczeniu na 3 dni kaucji zwrotna nie jest pobierana.

§ 16.

 1. Za przetrzymanie woluminów ponad termin ustalony w § 9 Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 1 zł / 1 wolumin (dotyczy również czasopism), z zastrzeżeniem obiektywnych powodów niedotrzymania terminu (np. choroba czytelnika).

§ 17.

 1. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić Bibliotece poniesione przez nią koszty przesyłek pocztowych (wg wartości przesyłki poleconej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) i upomnień w wys. 3 zł.
 2. Po 1 miesiącu od przekroczenia terminu wysyła się upomnienie do czytelnika.

§ 18.

 1. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki Czytelnik jest zobowiązany do zakupienia tej samej książki oraz pokrycia kosztów oprawy introligatorskiej, natomiast jeśli nie jest to możliwe, po uzgodnieniu z bibliotekarzem, może zakupić inną książkę potrzebną Bibliotece lub zapłacić ekwiwalent w wysokości aktualnej wartości rynkowej książki.
 2. Niedopełnieni przez czytelnika obowiązków skutkuje wystąpieniem Biblioteki na drogę postępowania sądowego celem zaspokojenia roszczeń, również w sytuacji, kiedy ewentualna kaucja nie pokrywa roszczenia.
 3. W uzasadnionych przypadkach losowych (np. kradzież, pożar) Biblioteka może zaniechać dochodzenia od czytelnika roszczeń wymienionych w ust. 1 i 2.

§ 19.

 1. Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego regulaminu, może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania ze zbiorów bibliotecznych – decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz.
 2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki, które wymaga rozpatrzenia w terminie 14 dni.
 3. Zniszczenie lub uszkodzenie przez czytelnika kodu kreskowego identyfikującego wolumin, pociąga za sobą zwrot kosztów ponownego wydruku w wys. 1,6 zł.

Rozdział 3. Korzystanie z czytelni.

§ 20.

 1. Czytelnia jest dostępna dla wszystkich osób zainteresowanych księgozbiorem Biblioteki.
 2. Korzystanie z czytelni, w ramach udostępnianych zbiorów, jest bezpłatne.
 3. Warunkiem korzystania z czytelni jest wpis w rejestrze odwiedzin.
 4. Wierzchnie okrycia teczki i torby należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.

§ 21.

 1. W czytelni można korzystać z:
  1. całości zbioru wypożyczalni i czytelni
  2. księgozbioru podręcznego
  3. zbiorów multimedialnych,
  4. czasopism bieżących i materiałów własnych, które należy okazać dyżurującemu bibliotekarzowi

§ 22.

 1. Bibliotekarz udziela informacji o zbiorach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów i wydawnictw informacyjnych.

§ 23.

 1. Zbiorów znajdujących się w czytelni nie wypożycza się poza jej obręb, natomiast możliwe jest skorzystanie z usług reprograficznych opisanych w rozdziale 4 niniejszego regulaminu.

§ 24.

 1. Wynoszenie książek lub czasopism bez zgody bibliotekarza i wypełnionego rewersu, jest równoznaczne z ich przywłaszczeniem i podlega sankcjom przewidzianym prawem.

§ 25.

 1. Osobom korzystającym z czytelni zabrania się:
  1. niszczenia materiałów bibliotecznych (wyrywania, wycinania stron lub ich fragmentów, podkreślania i wpisywania uwag na marginesach itp.) niewłaściwego zachowania (np. głośnych rozmów, spożywania posiłków i napojów itp.)
  2. korzystania z telefonów komórkowych.

§ 26.

 1. Przypadki zauważonych braków i uszkodzeń materiałów bibliotecznych należy zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.

§ 27.

 1. Czytelnik odpowiedzialny jest materialnie za powstałe z jego winy uszkodzenia materiałów bibliotecznych. Wartość odszkodowania ustala Dyrektor w zależności od aktualnej wartości uszkodzonego materiału. Na sumy wpłacone z tytułu uszkodzeń czytelnia wydaje pokwitowanie na druku KP.

§ 28.

 1. Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do podporządkowania się zaleceniom dyżurującego bibliotekarza.

§ 29.

 1. Czytelnik, który nie przestrzega regulaminu, może być pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni.
 2. Czytelnikowi przysługuje prawo do odwołania się od postanowienia do Dyrektora Biblioteki.

Rozdział 4. Reprografia

§ 30.

 1. Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny, do powielania materiałów bibliotecznych, które może się odbywać jedynie na terenie biblioteki, poprzez: kopiowanie metodą kserograficzną, rejestrowanie (nagrywanie) na dostępnych nośnikach, skanowanie, wykonywanie wydruków.
 2. Zgodę na sporządzenie kopii wyraża każdorazowo dyżurujący bibliotekarz.
 3. Nie wykonuje się odbitek kserograficznych i innych kopii:
  1. publikacji w złym stanie technicznym lub nienadających się do kopiowania z innych powodów,
  2. starodruków, rękopisów, druków rzadkich, cennych i szczególnie chronionych.
 1. Za wiedzą i zgodą bibliotekarza użytkownik może – w granicach określonych przez prawo autorskie – wykonywać zdjęcia fragmentów publikacji własnym aparatem cyfrowym bez użycia lampy błyskowej, przy czym czynność ta nie może zakłócać warunków pracy innym czytelnikom.
 2. Opłata za usługi reprograficzne wynosi:
  1. jednostronna kopia A4 – 0,30 zł,
  2. dwustronna kopia A4 – 0,50 zł,
  3. jednostronna kopia A3 – 0,50 zł,
  4. dwustronne kopia A3 – 0,80 zł.

Rozdział 5. Korzystanie z komputerów i Internetu

§ 31.

 1. Prawo do bezpłatnego korzystania z katalogu elektronicznego przysługuje każdemu czytelnikowi Biblioteki.
 2. Czytelnik, który zamierza korzystać z Internetu i katalogu elektronicznego obowiązany jest poinformować o tym fakcie dyżurującego bibliotekarza oraz zapoznać się z treścią regulaminu.
 3. Indywidualna sesja internetowa/katalogowa może trwać nie dłużej niż pół godziny z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych czytelników czekających na dostęp do komputera z Internetem.
 4. Wyszukiwania w katalogu elektronicznym mogą służyć wyłącznie celom informacyjnym, a w szczególności informacji bibliotecznej i bibliograficznej.
 5. Pracownicy czytelni na życzenie użytkownika udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem katalogu elektronicznego – poszukiwania prowadzi samodzielnie Czytelnik.

§ 32.

 1. Z nośników (np. CD, pendrive) można korzystać po uprzednim porozumieniu się z dyżurującym bibliotekarzem.

§ 33.

 1. Pracownicy mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez czytelnika na komputerze.
 2. Dyżurny bibliotekarz prowadzi bieżący nadzór nad zawartością stron przeglądanych przez Użytkowników, a system komputerowy prowadzi rejestr realizowanych połączeń.

§ 34.

 1. Dostęp do Internetu jest odpłatny i wynosi:
  1. do półgodziny – 0,50 zł,
  2. powyżej półgodziny – 1 za każdą godzinę

§ 35.

 1. Dostęp do Internetu w Bibliotece nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagującym przemoc lub treści obraźliwe, nie może również służyć popełnianiu czynów niezgodnych z prawem.

§ 36.

 1. Użytkownikowi korzystającemu z Internetu zabrania się:
  1. ściągania plików na dyskietki i dysk lokalny
  2. prowadzenia działalności komercyjnej i uruchamiania gier komputerowych
  3. korzystania z serwerów CHAT, IRC i innych mających wyłącznie rozrywkowy charakter

§ 37.

 1. Niedozwolone są wszelkie działania powodujące dewastację lub uszkodzenie komputera, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie zabezpieczeń systemu.

§ 38.

 1. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie straty i nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionym mu zasobów Internetu.

§ 39.

 1. Bibliotekarz może odmówić Czytelnikowi dostępu do komputera, jeżeli uzna, że Czytelnik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.

§ 40.

 1. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad pozbawia Czytelnika prawa korzystania z Internetu.

 Rozdział 6. Postanowienia końcowe

§ 41.

 1. Każdy Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do jego postanowień.
 2. Rozstrzyganie kwestii szczegółowych oraz nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu, należy do kompetencji Dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.
 3. Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 – 17.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych dni wolnych od pracy) natomiast w sobotę w godz.: 8.00 – 12.00.
 4. O wszelkich zmianach dotyczących zmiany czasu pracy Dyrektor Biblioteki uprzedza użytkowników osobnym zawiadomieniem na stronie internetowej Biblioteki oraz na drzwiach wejściowych.